VELKOMSTFOLDER

FOR GRUNDEJERFORENINGEN HØJRIIS - MÅLØVVELKOMMEN

Vi har et ønske om, at alle nytilkomne hurtigt vil føle sig hjemme her i Højriis, derfor vil vi ikke alene benytte denne lejlighed til at byde Jer velkommen, men også benytte den til at orientere Jer lidt om, hvad der foregår her i Højriis og hvordan vi håndterer de forskellige opgaver der er knyttet til Grundejerforeningen. Til yderligere orientering forefindes vedtægter, aktuelle nyheder/oplysninger m.v. på foreningens hjemmeside:

www.gf-hoejriis.dk

 

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

I lighed med andre grundejerforeninger har Højriis på den årlige generalforsamling, der altid holdes inden udgangen af marts, valgt en bestyrelse til at varetage og sikre udførelse af de pligter og opgaver, som er pålagt grundejerforeningen.

 

Bestyrelsen pr. 3. marts 2020:

Formand:

Jan Munk, Ulborgvej 42

4468 8099

Næstformand:

Lars Gotved Jacobsen, Gjørdingvej 33

2911 1710

Kasserer:

Martin Marløe, Ulborgvej 34

2254 7844

Best.medl. :

Maiken Eiberg, Ulborgvej 11

2512 8941


 

 

 

 

 

Bestyrelses sammensætning fremgår desuden af seneste referat fra generalforsamlingen. I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, såfremt I måtte have spørgsmål eller gode ideer.

 

FÆLLESAREALER

Som I utvivlsomt har bemærket, er der til grundejerforeningen knyttet en sti ned gennem midten af området, samt en legeplads med diverse legeredskaber for børn, og en bocciabane både for børn og voksne. Det påhviler den enkelte parcel, der grænser op til stien og/eller legepladsen at vedligeholde og renholde hække, kant mellem hæk og asfalt, endvidere snerydning af stien. Selve legepladsen vil blive vedligeholdt af grundejerforeningen.

 

LEGEPLADSUDVALGET

Under bestyrelsen er der lejlighedsvis nedsat et legepladsudvalg, der har til opgave løbende at tilse legepladsen, samt vurdere behovet for vedligeholdelse og nyanskaffelser.

 

SOMMER-ARRANGEMENT.

Én gang om året, normalt primo juni, afholdes et Sommerarrangement. Der vil f.eks. være mulighed for at spille boccia, tovtrækning mm. og  Højriis byder på en øl eller vand, samt snobrød til børnene.

 

Det var så lidt om, hvad der foregår i Højriis. Det er vores håb, at denne lille folder kan være medvirkende til at I hurtigt føler Jer hjemme her i vores "park".

Atter engang rigtig hjertelig                                            VELKOMMENJan Munk

Lars Gotved Jacobsen

Martin Marløe

Maiken Eiberg